Menu
Obec Prochot
obecProchot

Oznamy

Upozornenie!!

Zákaz vypaľovania porastov a trávy!!

Dátum: 21. 3. 2023

Hasičský a záchranný zbor v Žiari nad Hronom upozorňuje na zákaz vypaľovania suchých porastov a tráv z dôvodu vysokého rizika vzniku požiaru!! viac v prílohe...

Oznam o zmene ceny vodného a stočného od 1.3.2023

Dátum: 14. 3. 2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystria informuje o zmene vodného a stočného od 1.3.2023 ... viac v prílohe

#

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dátum: 2. 11. 2022

Poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie

Poďakovanie MŽP

Poďakovanie MŽP SR za poskytnutie podpory formou dotácie z EF

Dátum: 25. 10. 2022

Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny

Vykurovacia sezóna 2022/2023 -protipožiarne opatrenia

Dátum: 10. 10. 2022

V prílohe nájdete pokyny, informácie a protipožiarne opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať počas Vykurovacej sezóny 2022-2023...

Oznam o konaní medzinárodného výskumu zručností dospelých

Dátum: 14. 9. 2022

Národný inštitút vzdelávania realizuje od 5.9.2022 do 31.3.2023 zber dát ... viac v prílohe

poďakovanie BBSK

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dátum: 2. 9. 2022

Poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie

Výzva na jarné upratovanie!!

Dátum: 1. 3. 2022

Obecný úrad vyzýva občanov, aby si upratali pred svojimi domami a inými nehnuteľnosťami...

Ponuka služby-rizikové pílenie stromov

Dátum: 11. 2. 2022

p. Boris Karailiev ponúka službu " Pílenie a likvidácia stromov".....

#

Poďakovanie ÚV SR

Dátum: 20. 12. 2021

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

Poďakovanie BBSK

Dátum: 23. 7. 2021

BBSK poskytol obci Prochot finančnú dotáciu vo výške 2200,00 € na nákup 21 ks stohovateľných stolov, určených na kultúrne podujatia organizované obcou v priestoroch kutlúrneho domu.

Oznam

Dátum: 16. 6. 2021

OÚ žiada občanov o súčinnosť pri evidovaní problémov s vodou z verejného vodovodu....

Poďakovanie za poskytnutie dotácie z EF v rámci Programu obnovy dediny

Dátum: 16. 11. 2020

poďakovanie

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

Dátum: 25. 9. 2019

Obec Prochot ďakuje Fondu na podporu umenia za finančnú dotáciu...

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu

Dátum: 1. 7. 2019

Obecné zastupiteľstvo sa týmto chce poďakovať BBSK za poskytnutie finančnej dotácie obci Prochot na projekt "Prochot na konci alebo na začiatku sveta" v sume 1 500,00 €.

Cieľom projektu bolo zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti krstu obrazovej publikácie s názvom Prochot na konci alebo na začiatku sveta. Podujatie bolo určené nielen miestnym obyvateľom, ale aj rodákom a obyvateľom z okolitých obcí. V tento deň sa spojili všetky generácie do jednej veľkej rodiny, čo podporilo miestnu súdržnosť obyvateľov a tiež sme si pripomenuli kultúrne dedičstvo našich predkov.

Obrazová publikácia prezentuje nielen samotnú obec, ale aj BBSK.

Ponuka služby-čistiareň peria

Dátum: 20. 3. 2019

Čistiareň peria zo Žiaru nad Hronom Vám ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Dátum: 24. 1. 2019

Usmernenie pri postupe chovu ošípaných na domácu spotrebu

Detská zóna hier

Dátum: 11. 12. 2018

Detské ihrisko pod názvom Detská zóna hier postavené pri budove Materskej školy v Prochote bolo "Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018"

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu 1

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu

Dátum: 20. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo sa týmto chce poďakovať BBSK za finančnú podporu obci Prochot na projekt „Príprava a tlač knihy“ v sume 1350,00€.

Cieľom projektu je sprostredkovať v podobe obrazovej publikácie charakteristickú atmosféru obce, ktorá vytvára harmonické súžitie výnimočného prostredia a ľudí ktorí v dedine žijú a žili.

Kniha bude reprezentovať nielen samotnú obec, ale aj BBSK.

Poďakovanie za poskytnutie dotácie 1

Poďakovanie za poskytnutie dotácie

Dátum: 7. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt pod názvom:"Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice", ktorý bol realizovaný v našej obci v priebehu tohto roka, pričom výška poskytnutej dotácie bola 30.000,00 €.

#

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Prochot vo voľbách do orgánov BBSK konaných dňa 4.11.2017

Dátum: 6. 11. 2017

.

#

Hodnotiaca správa

Dátum: 26. 7. 2017

k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“

bbsk

Leto v obci

Dátum: 4. 7. 2017

.

#

Poďakovanie

Dátum: 7. 9. 2016

Obec Prochot v roku 2014 vydala pod názvom „Prochot v zrkadle času“ prvé vydanie monografie o obci Prochot. Hlavnou motiváciou pre vydanie tejto publikácie bolo vydanie uceleného dokumentu, ktorý by prezentoval základné informácie o obci Prochot, a to nielen geografické údaje, prírodné danosti a dejinné súvislosti, ale tiež významné osobnosti a život obyvateľov v našej obci.

#

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Dátum: 15. 7. 2016

Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do 15.08.2016 sa v súlade s ustanovením § 22 a 31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1.

#

Návrh VZN č. 01/2016

Dátum: 9. 5. 2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prochot

6. Benefičný ples ZSS Jesienka

Dátum: 4. 2. 2016

Pompézny ples v Prochote…

#

Vianočný pozdrav

Dátum: 22. 12. 2015

Vážení občania!
Teplo a vôňa domova,
láskavé slová,
spoločné spomienky,
neha a pochopenie,
to sú Vianoce.

#

Priznanie/dodatočné priznanie k poplatku za odpad za rok 2016

Dátum: 22. 12. 2015

Žiadame všetkých poplatníkov o vyplnenie tlačiva a jeho doručenie na Obecný úrad Prochot najneskôr do 08.01.2015.

#

Voľby do NR SR 2016

Dátum: 9. 12. 2015

.

#

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot

Dátum: 23. 11. 2015

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot
na roky 2016 – 2018

#

VzN č. 02/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR v roku 2016

#

Návrh VzN č. 03/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2015
o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri MŠ Prochot a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prochot

#

Návrh VzN č. 04/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Prochot, Centra voľného času Prochot pri MŠ Prochot a Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot pre rok 2016

#

Návrh VzN č. 05/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

#

Návrh VzN č. 06/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 06/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot

#

Mediačná kancelária

Dátum: 11. 11. 2015

Služby mediačnej kancelárie

#

Centrum voľného času

Dátum: 7. 11. 2015

Predpis úhrad za pobyt dieťaťa v centre voľného času za obdobie: November 2015

Rozvoj nášho regiónu – dotazník pre obyvateľov

Dátum: 13. 10. 2015

.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 8. 10. 2015

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

#

Futbal – Výsledky 7.Kolo

Dátum: 15. 9. 2015

.

#

Poďakovanie

Dátum: 9. 9. 2015

.

#

Odstávka elektriny

Dátum: 8. 9. 2015

SSE, a. s., Žilina oznamuje odberateľom elektrickej energie, že dňa 22. 09. 2015 bude od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

#

PRIESKUM TRHU – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum: 3. 8. 2015

Predmetom zákazky je poskytnutie prác na rekonštrukciu športového areálu budovy a šatní TJ.

#

Vývoz žúmp, septikov a čističiek

Dátum: 25. 6. 2015

.

#

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Dátum: 13. 5. 2015

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

#

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Dátum: 13. 5. 2015

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

#

Kniha – „Prochot v zrkadle času“

Dátum: 1. 4. 2015

BBSK poskytol obci Prochot 1.500 € na projekt pod názvom „Prochot v zrkadle času“. Cieľom projektu bolo spracovanie histórie obce, od najstarších čias až po súčasnosť, do knižnej podoby.

#

Výsledok – 15. kolo

Dátum: 1. 4. 2015

.

#

Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky

Dátum: 30. 3. 2015

Projekt Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prochot bol úspešne zrealizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Život v obci

Sviatok

Meniny má Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Kalendár vývozu 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Geoportál

geoportal

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 3. 2023
mierny dážď 14 °C 7 °C
nedeľa 26. 3. slabý dážď 13/5 °C
pondelok 27. 3. zamračené 8/1 °C
utorok 28. 3. slabé sneženie 4/0 °C