Obsah

Strategické dokumenty

Program odpadového hospodárstva obce Prochot na roky 2011 – 2015

Program odpadového hospodárstva obce Prochot na roky 2011 – 2015

POH-2011-2015.pdf

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek – rok 2015

kalendarvyvozu2015.pdf

Komunitný plán sociálnych služieb obce Prochot

Komunitný plán sociálnych služieb obce Prochot

Komunitný plán obce Prochot 2010 - 2017.pdf

Komunitný plán sociálnych služieb Jesienka Prochot

Komunitný plán sociálnych služieb obce Prochot 2018 - 2020.pdf

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHSR-PROCHOT_2014-2020..pdf

Príloha č.1 – Plán investičných a neinvestičných zámerov

PRILOHA-1-Plán-inv.a-neinv.zámerov-obce-2017-Prochot.pdf

Príloha č.2 – Monitorovacia správa

PRILOHA-c.-2-Monitoring-Prochot.pdf

Príloha č.3 – Proces práce s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PRILOHA-c.-3-Proces-práce-s-PHSR.pdf

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Komunitný-plán-sociálnych-služieb (1).pdf

Ochrana obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Informačný systém civilnej ochrany

info-obce-obvodu-zh.doc

Menovací dekrét

menovaci-dekret.doc

Povodňový plán záchranných prác obce Prochot.

povodnovy-plan-zachrannych-prac-2011.doc

Projekt civilnej ochrany: Čo robiť pri evakuácii?.

projekt-co-ev-plán.doc

Projekt civilnej ochrany: Ukrytie.

projekt-co-c-4.pdf

Projekt civilnej ochrany: Individuálna ochrana osôb

projekt-co-c-11-pio-impro.pdf

Projekt civilnej ochrany: Špeciálne prostriedky

projekt-co-c-12-pio-spec.pdf

Projekt civilnej ochrany: Hygienická očista osôb

projekt-co-cast-c-13.pdf

Štatút krízového štábu obce Prochot

statut-krizoveho-stabu.doc

Stránka

  • 1