Obsah

Centrum voľného času

O CVČ

Charakteristika školského zariadenia:

Centrum Voľného Času (CVČ) pri materskej škole Prochot 39, 966 04 Prochot je školské zariadenie, ktoré vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež do 15 rokov v priebehu celého školského roka.

CVČ poskytuje v plnom rozsahu možnosti sebarealizácie detí a mládeže cestou uspokojovania ich nárokov na oddych, relaxáciu, zábavu a rozvoj záujmov v oblasti kultúry a umenia, spoločenskej výchovy a zábavy, jazykového vzdelávania, športu,  pohybových aktivít a rekreačnej činnosti.

Zriaďovateľom CVČ je obec Prochot.

Centrum voľného času realizuje svoju činnosť v priestoroch pri materskej škole Prochot v popoludňajších hodinách v triede s počítačovou miestnosťou a na priestrannom ihrisku v areály materskej školy.

Počas celého roka je jeho forma výchovy denná, počas prázdnin v určitých aktivitách prechádza do celodennej formy.

Hlavné ciele CVČ sú:

  1. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie
  2. Stabilizovať návštevnosť záujmových krúžkov.
  3. Vytvoriť personálne podmienky na realizáciu záujmových krúžkov podľa požiadaviek rodičov.

Poslaním centra je motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času, a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom. Sú im k dispozícii rôzne spoločenské hry, počítače, interaktívna tabuľa, školská knižnica, ihrisko.

Krúžková činnosť:

V centre voľného času realizujeme tieto krúžky:

1. Krajina tónov a tanca
Cieľ: Rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov vyjadrovať sa špecifickými prostriedkami jednotlivých druhov umenia, osvojiť si zručnosti tvorivého, estetického vyjadrovania sa.

2. Tvorivé dielne
Cieľ: Osvojiť si pracovné a technické zručnosti, ktoré pomáhajú žiakovi prispôsobiť sa okolitému svetu z hľadiska praktického manipulovania s predmetmi.

3. Naučme deti umelecky komunikovať
Cieľ: Rozvíjať schopnosti a osvojiť si zručnosti tvorivého estetického vyjadrovania.

4. Tá naša prekrásna príroda
Cieľ: Vychovávať deti a mládež k akceptovaniu všetkého čo obklopuje náš bezprostredný život a k starostlivosti o životné prostredie.

V školskom roku 2015/2016 sme umožnili deťom navštevovať krúžok ZUMBA a anglický jazyk.

Pracovná doba: 

  • od 12:00 – do 16:30

Počas prázdnin upravená pracovná doba:

  • od 7:00 – do 16:30