Obsah

Materská škola

Poslanie materskej školy

Uplatňovať alternatívne prvky na dosiahnutie kognitívnej, sociálno – emocionálnej a perceptuálno – motorickej úrovne osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj tvorivosti a zážitkového učenia hrou tak, aby dieťa malo možnosť rozvíjať kompetencie a zodpovednosť.

 

Vízia materskej školy

Materská škola sa orientuje na edukačné aktivity dieťaťa, ktoré zabezpečia všetkým deťom rovnakú šancu sa vzdelávať. Dať každému dieťaťu šancu k jeho rozvoju. Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v našej materskej škole malo dieťa pocit úspechu a šťastia.

Prostredie

Materská škola je v peknom horskom prostredí. Usilujeme sa o simuláciu domáceho prostredia, aby sa u nás deti cítili čo najlepšie. Interiér MŠ je zariadený v rodinnom duchu. Podmienky sú uspôsobené tak, že deti, ktoré poobede nespia majú samostatný program v triede, pričom učiteľka na dieťa vidí a má jednoduchý prechod z triedy do spálne. Hračky selektujeme, aby nepodporovali násilné sklony v deťoch. Denne komunikujeme s rodičmi a informujeme ich o aktivite a pokrokoch ich dieťaťa.

Pracovná doba

Od 7:00 – 16:30 hod. s možnosťou priniesť dieťa aj pred 7.00 hod. do materskej školy.

Od pondelka do piatku.

Umožňujeme pobyt

 • celodenný – 6,70 €/ na mesiac príspevok za školné
 • strava 1,12 €        

Po dohode s riaditeľkou materskej školy je možné upraviť dochádzku dieťaťa tak, ako to rodičia potrebujú. Oproti každodennej dochádzke je adaptačný pobyt. Tu je platba špecifická a záleží od dohodnutej dĺžky pobytu dieťaťa v jednotlivých dňoch.

Adaptačný program

Milé maminky a ockovia, aby sme našim drobcom uľahčili privykanie si na pravidelný pobyt v MŠ, adaptačného programu sa môžete zúčastniť spolu s Vaším dieťatkom. Znamená to, že čas od 7.00 do 11.00 hod. môžete u nás tráviť spolu a tak Vašou prítomnosťou pomôžete Vášmu dieťatku preklenúť obdobie zoznamovania sa s novým prostredím. Tento adaptačný program prebieha individuálne a po konzultácii s riaditeľkou MŠ si určíte, ktoré dni zotrváte v zariadení. Toto obdobie predchádza nástupu na pravidelnú dochádzku a za spoločný pobyt u nás neplatíte. Takto budete môcť sami sledovať, ako sa dieťatku u nás páči, ako sa cíti, aké väzby si utvára s inými spoluškôlkármi a ako vlastne celú túto úplne novú situáciu spracúva.

Riadime sa týmito zásadami

– rešpektovanie potrieb dieťaťa  a individuálny prístup, podpora harmonického rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho usmernenie, rozvíjanie estetického cítenia v prostredí

–  budovanie zdravej osobnosti so správnymi hygienickými návykmi, podpora sebauvedomenia a uplatnenia sa vo vzťahoch s okolím

–  edukačné hry rozvíjajúce jemnú motoriku a logické myslenie

–  každodenné pohybové aktivity, zamerané na správne dýchanie, prevenciu chybného držania tela a zdravý telesný rozvoj

–  pohybové aktivity na čerstvom vzduchu

–  starostlivý výber potravín a denná príprava kvalitnej stravy

–  zostavovanie vyváženého jedálneho lístka takým spôsobom, aby boli pokryté nutričné hodnoty primerané veku dieťaťa, pitný režim bez obmedzenia

– budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratkám, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a jeho ochrana, pestovanie návyku separovania odpadu a šetrenia zdrojmi

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ

7:00 – OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

 • schádzanie detí,
 • hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí:  navodené, priamo i nepriamo usmernené),
 • plánovanie, navrhovanie aktivít,
 • individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
 • edukačné aktivity
 • osobná hygiena
 • individuálne jazykové chvíľky,
 • rozhovory, diskusie atď.
 • pohybové a relaxačné cvičenia

9:00 – DESIATA, STOLOVANIE

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena)
   
 • edukačné aktivity,
 • výtvarné, hudobné, hudobno – pohybové, grafomotorické, dramatické atď. aktivity realizované formou hry,
 • pobyt vonku, spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním ( pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.)

11:00 – OBED, STOLOVANIE

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • odpočinok ( jeho dĺžka je závislá od potrieb detí)

13:30 – OLOVRANT, STOLOVANIE

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov, navodené, priamo i nepriamo usmernené
 • edukačné aktivity: individuálne jazykové chvíľky,
 • hodnotenie dňa

16:30 – KONIEC PREVÁDZKY MŠ

Potreby dieťaťa

Každé dieťa má u nás svoju skrinku a lehátko. Posteľnú bielizeň, uterák, nočník poskytujeme my. Rodič prinesie papučky, náhradné oblečenie, pyžamo, cvičebný úbor(kraťasy, tričko, ponožky). Poháriky, taniere a iné potreby k stolovaniu majú deti zabezpečené od nás.

Pred nástupom do MŠ

Rodič (zákonný zástupca) vyplní žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, a ďalšie tlačivá, ktoré určujú pravidlá a podmienky pobytu dieťaťa v zariadení.

Zo života v našom zariadení

Organizujeme:

– v rámci environmentálnej výchovy organizujeme turistické výlety do prírody

– návštevu Hvezdárne a Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

– spolupracujeme s materskou školou Horná Ždaňa – vzájomná návšteva pri príležitosti dňa detí

– spolupracujeme s DSS A DS Jesienka v Prochote – úcta k starším, Vianoce, deň matiek

–  zúčastňujeme sa kultúrneho podujatia v obci

–  rozlúčka s predškolákmi

–  deň detí

–  karneval

–  v letnom období organizujeme kúpanie v bazénoch

–  deti majú možnosť pobytu na priestrannom školskom dvore:

–  kde je dostatok zelene

–  kryté pieskovisko: hry s tvorítkami

–  možnosť kreslenia kriedami

–  jazda na bicykloch

–  hojdačky

–  preliezky

–  šmýkala

Počas vychádzky z hľadiska bezpečnosti používajú deti transparentné vesty.