Obsah

Demografia

Demografická situácia obce

Celkovo možno konštatovať, že v obci Prochot je v horizonte rokov 1991 – 2001 preukázateľný úbytok.

Vývoj počtu obyvateľov 

1991 – 696 obyvateľov
1995 – 690 obyvateľov
1996 – 675 obyvateľov
1997 – 666 obyvateľov
1998 – 649 obyvateľov
1999 – 647 obyvateľov
2000 – 649 obyvateľov
2001 – 635 obyvateľov
2002 – 629 obyvateľov
2003 – 619 obyvateľov
2004 – 623 obyvateľov
2005 – 623 obyvateľov
2006 – 616 obyvateľov
2007 – 604 obyvateľov
2008 – 593 obyvateľov
2009 – 597 obyvateľov
2010 – 597 obyvateľov
2011 – 588 obyvateľov

Tento úbytok je spôsobený hlavne celkovo  nižšou pôrodnosťou, aj značným počtom vysťahovaných z dôvodu lepších ekonomických príležitostí v iných regiónoch.

Veková štruktúra 

·    predproduktívny vek – 110 osôb /  17,5 %
·    produktívny vek        –  358 osôb /  56,8 %
·    poproduktívny vek    –  162 osôb /  25,7 %

Veková štruktúra mužov 

– predproduktívny vek – 22,5 %
– produktívny vek       – 60,4 %
– poproduktívny vek   – 17,1 %

Veková štruktúra žien

– predproduktívny vek – 13,2 %
– produktívny vek        – 53,5 %
– poproduktívny vek    – 33,3 %

Národnostné zloženie obyvateľstva

– slovenská   – 99,5 %
– česká         – 0,4 %
– maďarská   – 0,1 %

Vierovyznanie

Rímskokatolícka cirkev                           –   96,7 %
Evanjelická cirkev august. vyznania       –    0,1  %
bez vyznania                                          –     3,2 %

Vzdelanie

Úroveň vzdelania obyvateľstva v produktívnom veku je na veľmi dobrej úrovni. Z celkového počtu  358 produktívnych obyvateľov je v súčasnosti iba 1 % občanov so základným vzdelaním a  6 % občanov má vysokoškolské vzdelanie. Ostávajúcich 93 % občanov, čo predstavuje asi 333 ľudí má stredné vzdelanie, prípadne úplné stredné všeobecné alebo úplné stredné odborné s maturitou.