Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce
  • Ivan Balko, Mgr.
Poslanci Obecného zastupiteľstva Prochot
  • Mariana Ličková
  • Michal Macko, Ing.
  • Daniela Macková, Mgr.
  • Matej Ziman, Ing.

Rok 2020

VzN č. 07/2020, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prochot

07-2020.pdf

VzN č. 06/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

VzN 06-2020.pdf

VzN č.05/2020 o určení výšky dotácie na dieťa Materskej školy v Prochote, Centra voľného času v Prochote a Výdajnej školskej jedálne pri MŠ v Prochote pre rok 2021

05-2020.pdf

VzN č.04/2020 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v Prochote, čiastočnej úhrade nákladov na činnosť CVČ v Prochote a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ pri MŠ v Prochote v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prochot pre rok 2021

04-2020.pdf

VzN č.03/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot pre rok 2021

03-2020.pdf

VzN č. 02/2020 o podmienkach držania psov v obci Prochot

02-2020.pdf

VzN č. 01/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Prochot

01-2020.pdf

Rok 2019

VZN č. 04/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

04-2019.pdf

VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot pre rok 2020

03-2019.pdf

VZN č. 02/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v Materskej škole Prochot, Centra voľného času pri MŠ Prochot a Výdajnú školskú jedáleň pri MŠ Prochot pre rok 2020

02-2019.pdf

VZN č. 01/2019 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, čiastočnej úhrade nákladov na činnosť Centra voľného času pri MŠ Prochot a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot ...

01-2019.pdf

Rok 2018

VZN č. 04/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

04-2018.pdf

VZN č. 03/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot pre rok 2019

03-2018.pdf

VZN č. 02/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Prochot, Centra voľného času Prochot pri MŠ Prochot a Výdajňu školskej jedálne pri MŠ Prochot pre rok 2019

02-2018.pdf

VZN č. 01/2018 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, čiastočnej úhrade nákladov na činnosť Centra voľného času pri MŠ Prochot a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot ...

01-2018.pdf

Rok 2017

VzN č. 6/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby.

VZN-2018.pdf

VzN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot pre rok 2017

05-miestne-dane.pdf

VzN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Prochot, Centra voľného času Prochot pri M? Prochot a Výdajňu školskej jedálne pri M? pre rok 2017

04-2016-dotácia-na-MŠ-CVČ-VŠJ-1.pdf

VzN č 3/2017 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, čiastočnej úhrade nákladov na činnosť Centra voľného času pri Materskej škole Prochot

03-2016-pobyt-MŠ-CVČ-VŠJ-1.pdf

Dodatok č. 01/2017 k VzN obce Prochot č. 05/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby Obcou Prochot v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/

Dodatok-č.1-k-VZN-č.-05.2016-4.pdf

Stránka