Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

zss jesienka

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

2% z dane

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. Viac na: organizacie/oz-jesienka-1/2-z-dane/

Tlačivá:

vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf (127.75 kB)

potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf (90.28 kB)

ĎAKUJEME :)

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Služby

ZSS Jesienka poskytuje nasledovné služby:

Zariadenie pre seniorov – ZPS (§ 35 zákona o sociálnych službách)

Forma - pobytová celoročná
Rozsah - neurčitý čas
Kapacita - 19 klientov

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ZPS sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie)
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

V ZPS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.

 


Zariadenie opatrovateľskej služby – ZOS (§ 36 zákona o sociálnych službách)

Forma - pobytová celoročná
Rozsah - určitý čas
Kapacita - 7 klientov

Služba sa poskytuje na určitý čas plnoletým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V ZOS sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie)
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

V ZOS sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť. Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom ADOS (SRDCE, Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hromom).

ZSS Jesienka ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

 • externý kaderník
 • pedikúra
 • masážne služby
 • voľnočasové aktivity
 • bohoslužby v zariadení aj mimo neho
 • pastorálna starostlivosť v zariadení

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to klient želá.

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia sociálnych služieb Jesienka - grafické zobrazenie postupu:

(potrebné tlačivá nájdete v záložke dokumenty)

Postup pri prijímaní klientov do zariadenia časť č. 1

Postup pri prijímaní klientov do zariadenia časť č. 2