Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

zss jesienka

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

2% z dane

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. Viac na: organizacie/oz-jesienka-1/2-z-dane/

Tlačivá:

vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf (127.75 kB)

potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf (90.28 kB)

ĎAKUJEME :)

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Postup pri prijímaní klientov

Podmienky prijatia občanov do Zariadenia sociálnych služieb Jesienka Prochot

 

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v ZSS Jesienka Prochot, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy – Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, adresovanej obci Prochot prípadne nášmu zariadeniu.

Zariadenie sociálnych služieb Jesienka poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie sociálnych služieb Jesienka poskytuje sociálne služby aj v Zariadení opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona o sociálnych službách, a to plnoletej fyzickej osobe na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia sociálnych služieb Jesienka

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách. Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie.

Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak sa jedná o občana poberajúceho starobný dôchodok, ktorý žiada o umiestnenie v Zariadení pre seniorov alebo v Zariadení opatrovateľskej služby, obráťte sa na Obecný úrad alebo Mestský úrad podľa trvalého bydliska žiadateľa a požiadajte o:

 • posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • vydanie rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a iné potrebné tlačivá vám poskytne Mestský alebo Obecný úrad. Ak ste obyvateľom obce Prochot, žiadosti nájdete v ZSS Jesienka Prochot alebo na našej webovej stránke www.jesienka.prochot.eu

Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:

POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu potrebujete:

1. Tlačivo „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

2. Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je:

 1. „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý vám vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár,
 2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorom sa vyjadrí Váš ošetrujúci lekár ak ste hospitalizovaný v zariadení ústavnej starostlivosti.

 

3. Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ odošlete na adresu vášho obecného alebo mestského úradu.

Na základe tejto žiadosti bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, ktorý slúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku. „Rozhodnutie  a posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z obecného alebo mestského úradu.

4. Do 15 dní, prípadne ihneď od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu z obce si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na obci alebo poštou.

PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní v ZSS Jesienka Prochot potrebujete:

1. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Túto žiadosť si môžete podať písomne na obec Prochot, prípadne priamo do nášho Zariadenia sociálnych služieb Jesienka. Tlačivá nájdete na našej webovej stránke - dokumenty, prípadne v ZSS Jesienka.

2. Ku „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:

 1. právoplatné Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 2. potvrdenie o príjme – za aktuálny kalendárny rok (kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne).
 3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

3. Pri prijatí do zariadenia budete potrebovať:

 1. občiansky preukaz, preukaz poistenca, zdravotnú kartu, v ktorej musí byť uvedený dátum vyradenia klienta  z evidencie, v prípade, ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim zmluvným lekárom.
 2. vyjadrenie lekára o bez infekčnosti –vylúčenie prenosných chorôb (krv, moč, výtery a RTG pľúc).
 3. stručný životopis, kontakty na príbuzných
 4. osobné veci podľa priloženého zoznamu.

 

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z internetu, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.

 

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budeme mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

 

0915 657 674

 

riaditeľka ZSS

045/6774 207

 

sociálna pracovníčka

 

V pracovných dňoch v dobe od 09.00 – 15.00 h                 

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                                                              

ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ DO ZSS

OSOBNÉ VYBAVENIE - orientačne

1. Osobné šatstvo - bielizeň

 1. spodné prádlo: nohavičky alebo trenírky, ponožky (10 ks)
 2. pyžamo alebo nočné košele (5 ks)
 3. župan
 4. tepláky 5 ks,  kamaše 5 ks, prípadne iné domáce oblečenie napr. zásterky
 5. dlhé nohavice, sukne, svetre
 6. sviatočné oblečenie
 7. kabát, vetrovka, sako
 8. bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom, tielka 5 ks, deku na prikrytie, antialergický paplón a vankúš, malý vankúšik, obliečky a plachty.
 9. cestovnú tašku – v prípade hospitalizácie (dovolenky) do nej zabalíme potrebné veci

2. Osobná obuv

 1. zimná
 2. letná
 3. papuče

3. Hygienické potreby

 1. sprchovací gél (toaletné mydlo)
 2. toaletný papier, papierové vreckovky, papierové utierky
 3. šampón na umývanie vlasov
 4. uteráky, osušky, vreckovky
 5. holiace potreby (muži), hrebeň
 6. hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 2 - 3 ks
 7. kliešte na nechty aj nožničky, vatové tyčinky (na čistenie uší) 

Ostatné:

Pohár, /hrnček/, tanier, príbor, vešiaky, masážny gél. Môžete doniesť aj pamiatkové predmety.

Nezabudnúť!

 1. Používané zdravotné  a kompenzačné pomôcky – francúzske barle, chodítko,  invalidné vozíky a pod.

INKONTINENTNÍ KLIENTI    –     KRÉM NA OŠETROVANIE ZAPARENÍN +  PENA NA ČISTENIE POKOŽKY+ PLIENKY

VECI PROSÍME OZNAČIŤ – textilnou fixou, výšivkou!

 

POTVRDENIE LEKÁRA O BEZINFEKČNOSTI ŽIADATEĽA

 

 

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................

Dátum narodenia: ........................................................................................................................

Trvalé bydlisko: ..........................................................................................................................

 

Týmto potvrdzujem, že menovaný/menovaná je /nie je* nositeľom prenosného ochorenia ..........................................................(ak áno, uveďte názov ochorenia) a bola / nebola* mu nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy vyššie uvedenej choroby.

 

 

 

V.............................., dňa ...................                     ..................................................................

                                                                                      Pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára

 

 

 

 

* Nehodiace sa preškrtnúť.