Obsah

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39

Základné identifikačné údaje  zariadenia

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39 nemá právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Obec  Prochot. Nachádza sa na 1 podlaží viacúčelovej budovy obce Prochot.

Predpis úhrad na čiastočnú úhradu nákladov na stravu detí vo výdajnej školskej jedálni a poplatku za pobyt v materskej škole za obdobie:

Zoznam zamestnancov spoločnosti UNIVERZA PROCHOT, s.r.o.

  • Jana Bugárová – kuchárka
  • Martin Šturek  – kuchár

 

 

 

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39

Základné identifikačné údaje  zariadenia

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39 nemá právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Obec  Prochot. Nachádza sa na 1 podlaží viacúčelovej budovy obce Prochot.

Charakteristika prevádzky

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39 vytvára  podmienky pre konzumáciu a odbyt pokrmov a nápojov pre deti materskej školy.
Prevádzka výdajnej školskej jedálne zabezpečuje  podávanie desiaty, obedov a olovrantov deťom počas ich pobytu v materskej škole. Plánovaná kapacita  jedálne je 15 osôb. Pri nástupe dieťaťa do materskej  školy zákonný zástupca, na základe vyplnenia prihlášky, prihlási dieťa – stravníka, na stravovanie vo Výdajnej školskej jedálni pri Materskej škole Prochot č. 39.


Organizácia prevádzky

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu
Strava  sa  prihlasuje  alebo  odhlasuje  24 hodín vopred, najneskôr do 8hod. ráno v plánovaný deň odberu stravy osobne alebo na tel. čísle: 045/6726838.   Počas dňa odhlasovanie zo stravy nie je možné.  Za  stravu  sa  platí v súlade s aktuálne platným VZN, a to mesačne vopred – preddavkovo,   v  hotovosti  do  pokladne Obce Prochot alebo prevodom z bankového účtu. V platbe sú zahrnuté  preplatky   alebo  nedoplatky z  predchádzajúceho mesiaca.

Harmonogram výdaja jedál

Strava sa podáva  deťom  materskej školy nasledovne:

–    desiata:    9,00 hod
–    obed:       11,00 hod
–    olovrant:  14,00 hod

Systém prípravy jedál

Výrobu pokrmov a nápojov  pre deti materskej školy zabezpečuje spoločnosť UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. , v zmysle § 140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. O zariadení školského stravovania, pričom sa riadi:
a) odporúčanými výživovými dávkami potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
b) materiálovými spotrebnými normami,
c) receptúrami  pre  školské  stravovanie,   ktoré  vydalo   MŠ SR,
d) hygienickými  požiadavkami a zásadami správnej výrobnej praxe,
e) vopred zostaveným jedálnym lístkom s dodržiavaním výživovej hodnoty jedál,
f) podmienkami nákupu potravín na jedlo , na ktoré prispieva zákonný zástupca.

Výroba jedál sa zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka v zmysle Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov list. č. HDM/8236/17004/2007.
Pri výrobe pokrmov sa postupuje tak, aby bola zabezpečená zdravotná neškodnosť pripravovaných jedál, zachovaná výživová a zmyslová hodnota potravín a vylúčené nežiaduce vplyvy z technologického postupu prípravy pokrmov.