Obsah

Stavebná agenda

Zmena v uživaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti – návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby (tlačivo)
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

 

Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

 

Súbory na stiahnutie:

Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby

zh_zvus1_navrh_na_vydanie_povolenia_na_zmenu_v_uzivani_stavby.doc

Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

zh_zvus2_navrh_na_vydanie_povolenia_na_zmenu_v_uzivani_stavby.doc

Stránka

  • 1