Obsah

Stavebná agenda

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

 

Potrebné doklady:

  • návrh na vydanie územného rozhodnutia
  • list vlastníctva
  • doklad o uhradení správneho poplatku
  • kópia z katastrálnej mapy
  • zoznam známych účastníkov územného konania
  • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta
  • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

 

Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

 

Súbory na stiahnutie:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

zh1_uk_navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.doc

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

zh2_uk_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_vyuzivani_uzemia.doc

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny

zh3_uk_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_chranenej_casti_krajiny.doc

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia

zh4_uk_navrh_na_vydanie_zmeny_uzemneho_rozhodnutia.doc

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 a upustenie od územného rozhodnutia

zh5_uk_ziadost_o_vydanie_suhlasu_podla_par_120.doc

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

zh6_uk_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_stavebnej_uzavere.doc

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

zh7_uk_navrh_na_predlzenie_platnosti_rozhodnutia.doc

Stránka

  • 1