Obsah

Stavebná agenda

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o stavebné povolenie
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

 

Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

 

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

zh_sk1_ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.doc

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

zh_sk2_ziadost_o_predlzenie_platnosti_sp (1).doc

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

zh_sk3_ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc

Stránka

  • 1