Obsah

Stavebná agenda

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

 

Potrebné doklady:

  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
  • prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

 

Súbory na stiahnutie:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby

zh_kr2_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_predcasne_uzivanie_stavby.doc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – skúšobná prevádzka stavby

zh_kr3_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_skusobna_prevadzka_stavby.doc

Stránka

  • 1