Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

Najnovšie aktuality

05.03.2019

9. ROČNÍK BENEFIČNÉHO PLESU

Drahí priatelia 9. ročník BENEFIČNÉHO PLESU máme úspešne za sebou a preto nám dovoľte touto cestou poďakovať hlavne moderátorovi - Matej "Sajfa" Cifra, hosťom/účinkujúcim - Richard Rikkon a Mário Lopéz Dance Company, ktorí náš ples pozdvihli o niekoľko úrovní, vytvorili príjemnú, neopísateľnú atmosféru a veríme, že nezabudnuteľný zážitok BEZ NÁROKU NA HONORÁR. Veľká vďaka patrí organizátorom plesu, našej novej p. starostke Ing. Martine Rozenbergovej a spoločnosti UNIVERZA. Ďakujeme všetkým zamestnancom - opatrovateľkám, kuchárkam, čašníkom, baristovi, upratovačkám, údržbárovi, dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní. Naša vďaka patrí kapele - Midnight Spirits - Norbert Pompa a spol., ktorá nás sprevádzala počas celého večera/noci. Ďakujeme za malú "ochutnávku" z 9. ročníka BENEFIČNÉHO PLESU, kameramanovi Silvesterovi Šoucovi, ktorú si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=prmMOuJw9TU Na profesionálne fotky si musíme trošku počkať :) A zároveň chceme poďakovať Miroslavovi Mandincovi, ktorý náš Benefičný ples každý rok zachytí v úžasných farbách BEZ NÁROKU NA HONORÁR.

Detail

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získan z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v obci. ĎAKUJEME :)

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. ĎAKUJEME :)

Postup pri prijímaní klientov

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v ZSS Jesienka Prochot, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva obci alebo priamo nášmu zariadeniu.

Zariadenie sociálnych služieb Jesienka poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie sociálnych služieb Jesienka poskytuje sociálne služby aj v Zariadení opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona o sociálnych službách, a to plnoletej fyzickej osobe na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách a to postupom, ktorý je platný od 1.1.2015.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak sa jedná o občana poberajúceho starobný dôchodok bez vážnejšieho ochorenia a žiada o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb –Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, obráti sa na Obecný úrad alebo Mestský úrad podľa trvalého bydliska a požiada o:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • Vydanie posudku a rozhodnutia Mestského alebo Obecného úradu o odkázanosti na sociálnu službu

Potrebné tlačivá vám poskytne Mestský a Obecný úrad, ZSS Jesienka Prochot

 

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu služby

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu potrebujete:

1. Tlačivo „RP.P01_ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS.docx“, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

2. Súčasťou „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je:

a. „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, v ktorom sa vyjadrí Váš ošetrujúci lekár ak ste hospitalizovaný v zariadení ústavnej starostlivosti. POZOR, aby tlačivo podpísal a potvrdil alebo

b. „RP.P02_Lekarsky nalez na ucely posudenia odkazanosti na SOSL “, ktorý vyplní, potvrdí a podpíše Váš obvodný lekár.

V prípade, ak v zdravotnej dokumentácii máte doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výpovedný o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 6 mesiacov – (vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa z hospitalizácie v nemocnici), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. V tom prípade nepotrebujete priložiť: bod 2a) „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“. Táto fotokópia ich plne nahrádza.

3. Takto pripravenú „RP.P01_ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS.docx“ zašlete na adresu vášho obecného alebo mestského úradu. Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku, posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z obecného alebo mestského úradu.

4. Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ z obce si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na obci alebo poštou.

 

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

K uzatvoreniu zmluvy v ZSS Jesienka Prochot potrebujete:

1. „SM01.P04_Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby .docx
Túto žiadosť si môžete podať písomne na obec Prochot, prípadne priamo do nášho Zariadenia sociálnych služieb Jesienka.

2. Ku „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:

a. „Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu” – vydané obcou alebo mestom, na základe vašej žiadosti.

b. „Potvrdenie o príjme” – za predchádzajúci kalendárny rok (kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne).

c. „SM01.P05_Vyhlasenie o majetku FO - ext..pdf“.

d. Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu, v ktorej musí byť uvedený dátum vyradenia klienta z evidencie, v prípade, ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim zmluvným lekárom MUDr. Rastislavom Sujom.

e. Vyjadrenie lekára – Vyšetrenie o bez infekčnosti –vylúčenie prenosných chorôb (krv, moč, výtery a RTG pľúc).

f. Stručný životopis, kontakty na príbuzných.

g. Osobné veci podľa priloženého zoznamu.