Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

Najnovšie aktuality

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Postup pri prijímaní klientov

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v ZSS Jesienka Prochot, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva obci alebo priamo nášmu zariadeniu.

Zariadenie sociálnych služieb Jesienka poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách, a to fyzickej osobe, na neurčitý čas, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie sociálnych služieb Jesienka poskytuje sociálne služby aj v Zariadení opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona o sociálnych službách, a to plnoletej fyzickej osobe na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách a to postupom, ktorý je platný od 1.1.2015.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak sa jedná o občana poberajúceho starobný dôchodok bez vážnejšieho ochorenia a žiada o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb –Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, obráti sa na Obecný úrad alebo Mestský úrad podľa trvalého bydliska a požiada o:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • Vydanie posudku a rozhodnutia Mestského alebo Obecného úradu o odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, „P01.F 07_Ziadost o posudenie odkazanosti na SOSL“ a iné potrebné tlačivá vám poskytne Mestský a Obecný úrad, ZSS Jesienka Prochot alebo ich nájdete na našej webovej stránke.