Obsah

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Typ: ostatné
Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmetom zámeny je časť nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 454 o výmere 44m2vyznačená ako zastavaná plocha, ktorého vlastníkom je Obec Prochot, identifikovaná Geometrickým plánom č. 33334501-018/2014 pre  Ing. Štefana Havaja a manželku Emíliu Havajovú obaja bytom Topolianska 5070/10 Bratislava – Vrakuňa, za parc. č. CKN 446/3 druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m2, ktorého vlastníkom je  Ing. Štefan Havaj. Vzhľadom na to, že rozdiel výmery zamieňajúcich nehnuteľností je 10m2 obec Prochot je povinný zaplatiť Ing. Štefanovi Havajovi doplatok vo výške 16,60€ z titulu rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností..

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:  Časť pozemku parc. č. CKN 454/3 o výmere 44 m2 (Diel 11 podľa Geometrického plánu) prevádzaná do vlastníctva Ing. Štefana Havaja a manželky Emílii Havajovej je užívaná Ing. Štefanom Havajom, a nie na účely miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na pôvodnej parcele parc. č. CKN 454 vo vlastníctve Obce Prochot. Výlučne Ing. Štefan Havaj s manželkou  môže predmetný Diel 11účelne využiť. Zároveň, časť pozemku parc. č. CKN 446/3 o výmere 54m2 (Diel 5 podľa Geometrického plánu) sa po jej prevode do vlastníctva Obce Prochot v dôsledku uvedenej zámeny za Diel 11 stane súčasťou miestnej komunikácie a bude užívaná vo verejnom záujme.

 

 

Zámer a spôsob zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva obce Prochot na rokovaní dňa 31.03.2015, uznesenie č. 05/2015.


Vytvorené: 26. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2018 23:05
Autor: