Obsah

Návrh VzN č. 05/2015

Typ: ostatné
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu Obecný úrad Prochot, 966 04 Prochot 39, elektronicky na e- mail: bugarova.v@gmail.com alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


Príloha

Vytvorené: 26. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2018 22:40
Autor: