Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

7.2.2018 celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:
#

Hlasovanie za projekt: „Záhrada oddychu“


ostatné | 12. 10. 2017 | Autor:
#

Hodnotiaca správa

k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“ celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor:
bbsk

Leto v obci


ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:
#

Poďakovanie

Obec Prochot v roku 2014 vydala pod názvom „Prochot v zrkadle času“ prvé vydanie monografie o obci Prochot. Hlavnou motiváciou pre vydanie tejto publikácie bolo vydanie uceleného dokumentu, ktorý by prezentoval základné informácie o obci Prochot, a to nielen geografické údaje, prírodné danosti a dejinné súvislosti, ale tiež významné osobnosti a život obyvateľov v našej obci. celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor:
#

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do 15.08.2016 sa v súlade s ustanovením § 22 a 31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1. celý text

ostatné | 15. 7. 2016 | Autor:
#

Návrh VZN č. 01/2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prochot celý text

ostatné | 9. 5. 2016 | Autor:

6. Benefičný ples ZSS Jesienka

Pompézny ples v Prochote… celý text

ostatné | 4. 2. 2016 | Autor:
#

Vianočný pozdrav

Vážení občania!
Teplo a vôňa domova,
láskavé slová,
spoločné spomienky,
neha a pochopenie,
to sú Vianoce. celý text

ostatné | 22. 12. 2015 | Autor:
#

Priznanie/dodatočné priznanie k poplatku za odpad za rok 2016

Žiadame všetkých poplatníkov o vyplnenie tlačiva a jeho doručenie na Obecný úrad Prochot najneskôr do 08.01.2015. celý text

ostatné | 22. 12. 2015 | Autor:
#

Voľby do NR SR 2016


ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:
#

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot
na roky 2016 – 2018 celý text

ostatné | 23. 11. 2015 | Autor:
#

VzN č. 02/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR v roku 2016 celý text

ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:
#

Návrh VzN č. 03/2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2015
o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri MŠ Prochot a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prochot celý text

ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:
#

Návrh VzN č. 04/2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Prochot, Centra voľného času Prochot pri MŠ Prochot a Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot pre rok 2016 celý text

ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:
#

Návrh VzN č. 05/2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby celý text

ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:
#

Návrh VzN č. 06/2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 06/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot celý text

ostatné | 13. 11. 2015 | Autor:
#

Mediačná kancelária

Služby mediačnej kancelárie celý text

ostatné | 11. 11. 2015 | Autor:
#

Centrum voľného času

Predpis úhrad za pobyt dieťaťa v centre voľného času za obdobie: November 2015 celý text

ostatné | 7. 11. 2015 | Autor:
#

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania celý text

ostatné | 8. 10. 2015 | Autor:
#

Futbal – Výsledky 7.Kolo


ostatné | 15. 9. 2015 | Autor:
#

Poďakovanie


ostatné | 9. 9. 2015 | Autor:
#

Odstávka elektriny

SSE, a. s., Žilina oznamuje odberateľom elektrickej energie, že dňa 22. 09. 2015 bude od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená distribúcia elektriny. celý text

ostatné | 8. 9. 2015 | Autor:
#

PRIESKUM TRHU – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmetom zákazky je poskytnutie prác na rekonštrukciu športového areálu budovy a šatní TJ. celý text

ostatné | 3. 8. 2015 | Autor:
#

Vývoz žúmp, septikov a čističiek


ostatné | 25. 6. 2015 | Autor:
#

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa: celý text

ostatné | 13. 5. 2015 | Autor:
#

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa: celý text

ostatné | 13. 5. 2015 | Autor:
#

Kniha – „Prochot v zrkadle času“

BBSK poskytol obci Prochot 1.500 € na projekt pod názvom „Prochot v zrkadle času“. Cieľom projektu bolo spracovanie histórie obce, od najstarších čias až po súčasnosť, do knižnej podoby. celý text

ostatné | 1. 4. 2015 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná