Obsah

Oznámenie k poplatku za odpad na rok 2022

Typ: ostatné
Prosíme o vyplnenie tlačiva "Oznámenie k poplatku za odpad za rok 2022"....

Vážení občania,

v prílohe nájdete tlačivo "Oznámenie k poplatku za odpad za rok 2022".

Prosíme o jeho vyplnenie a doručenie na Obecný úrad do 15.01.2022.

     Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 obce Prochot je každá domácnosť povinná vyplniť toto oznámenie . Vyplnené tlačivo  môžete  vhodiť  do poštovej schránky pri vchode do obecného úradu. Upozorňujeme poplatníkov ,  aby  si pozorne prečítali poučenie a vysvetlenie na druhej strane tlačiva. Dôležitá je časť C, kde je podrobne vysvetlené ako treba postupovať a aké doklady treba predložiť,  ak si uplatňujete nárok na  zníženie alebo odpustenie poplatku.  Osobitne upozorňujeme, že v prípade ak budete žiadať o odpustenie poplatku za komunálny odpad, je potrebné v zmysle zákona predložiť doklady vystavené v úradnom jazyku, teda v slovenčine a úradne overené. Nemôžeme akceptovať  žiadny doklad v cudzom jazyku, ani čestné vyhlásenie poplatníka. Žiadosť na zníženie, alebo odpustenie poplatku vrátane príslušných dokladov je platiteľ povinný podávať každoročne spolu s oznámením k poplatku za odpad.

tlačivo k TKO 2022

Kalendár vývozu 2022.docx (96.7 kB)

 


Prílohy

Vytvorené: 17. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 12. 2021 08:52
Autor: Správca Webu