VŠJ

Predpis úhrad na čiastočnú úhradu nákladov na stravu detí vo výdajnej školskej jedálni a poplatku za pobyt v materskej škole za obdobie marec 2018
na mesiac júl 2018
Jedálny lístok MŠ
16.07.2018 – 20.07.2018
09.07.2018 – 13.07.2018
02.07.2018 – 06.07.2018
Prihláška na stravovanie

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39

Základné identifikačné údaje  zariadenia

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39 nemá právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Obec  Prochot. Nachádza sa na 1 podlaží viacúčelovej budovy obce Prochot.

Charakteristika prevádzky

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39 vytvára  podmienky pre konzumáciu a odbyt pokrmov a nápojov pre deti materskej školy.
Prevádzka výdajnej školskej jedálne zabezpečuje  podávanie desiaty, obedov a olovrantov deťom počas ich pobytu v materskej škole. Plánovaná kapacita  jedálne je 15 osôb. Pri nástupe dieťaťa do materskej  školy zákonný zástupca, na základe vyplnenia prihlášky, prihlási dieťa – stravníka, na stravovanie vo Výdajnej školskej jedálni pri Materskej škole Prochot č. 39.


Organizácia prevádzky

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu
Strava  sa  prihlasuje  alebo  odhlasuje  24 hodín vopred, najneskôr do 8hod. ráno v plánovaný deň odberu stravy osobne alebo na tel. čísle: 045/6726838.   Počas dňa odhlasovanie zo stravy nie je možné.  Za  stravu  sa  platí v súlade s aktuálne platným VZN, a to mesačne vopred – preddavkovo,   v  hotovosti  do  pokladne Obce Prochot alebo prevodom z bankového účtu. V platbe sú zahrnuté  preplatky   alebo  nedoplatky z  predchádzajúceho mesiaca.

Harmonogram výdaja jedál

Strava sa podáva  deťom  materskej školy nasledovne:

–    desiata:    9,00 hod
–    obed:       11,00 hod
–    olovrant:  14,00 hod

Systém prípravy jedál

Výrobu pokrmov a nápojov  pre deti materskej školy zabezpečuje spoločnosť UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. , v zmysle § 140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. O zariadení školského stravovania, pričom sa riadi:
a) odporúčanými výživovými dávkami potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
b) materiálovými spotrebnými normami,
c) receptúrami  pre  školské  stravovanie,   ktoré  vydalo   MŠ SR,
d) hygienickými  požiadavkami a zásadami správnej výrobnej praxe,
e) vopred zostaveným jedálnym lístkom s dodržiavaním výživovej hodnoty jedál,
f) podmienkami nákupu potravín na jedlo , na ktoré prispieva zákonný zástupca.

Výroba jedál sa zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka v zmysle Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov list. č. HDM/8236/17004/2007.
Pri výrobe pokrmov sa postupuje tak, aby bola zabezpečená zdravotná neškodnosť pripravovaných jedál, zachovaná výživová a zmyslová hodnota potravín a vylúčené nežiaduce vplyvy z technologického postupu prípravy pokrmov.

Zoznam zamestnancov spoločnosti UNIVERZA PROCHOT, s.r.o.:

Ing. Martina Rozenbergová – prevádzkový manažér
Jana Bugárová – kuchárka
Jana Rozenbergová – kuchárka
Mária Petrová – kuchárka