Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Prochot
Sídlo: Prochot 39, 966 04 Horná Ždaňa
Štatutárny zástupca: Darina Gajdošová – starostka obce
Tel.:  045/672 68 38
E-mail:  obecnyuradprochot@stonline.sk
 Kontaktné osoby:   Darina Gajdošová – starostka obce
Tel.:  045/672 68 38,  mobil 0915 823 762
E-mail:  obecnyuradprochot@stonline.sk
Alžbeta Čierna
Tel.:  045/672 68 38
E-mail:  alzbeta.cierna@prochot.dcom.sk
IČO: 00320960
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu:  IBAN  SK86 0200 0000 0000 0542 6422

 

Obec Prochot je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/5015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Rekonštrukcia športového areálu a budovy šatní TJ

Otvoriť

Informácia o výsledku verejného obstarávania

Otvoriť