Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

Program odpadového hospodárstva obce Prochot na roky 2011 – 2015

- Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek – rok 2015

Komunitný plán sociálnych služieb obce Prochot

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

Otvoriť

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

  • Príloha č.1 – Plán investičných a neinvestičných zámerov
  • Príloha č.2 – Monitorovacia správa
  • Príloha č.3 – Proces práce s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Ochrana obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti:

- Informačný systém civilnej ochrany

- Menovací dekrét

- Povodňový plán záchranných prác obce Prochot.

- Projekt civilnej ochrany: Čo robiť pri evakuácii?.

- Projekt civilnej ochrany: Ukrytie.

- Projekt civilnej ochrany: Individuálna ochrana osôb

- Projekt civilnej ochrany: Špeciálne prostriedky

- Projekt civilnej ochrany: Hygienická očista osôb

- Štatút krízového štábu obce Prochot