[td_text_with_title custom_title=“Stavebná agenda“][/td_text_with_title]

Stavebný úrad v Žiari nad Hronom pre Obec Prochot vybavuje nasledovné žiadosti:

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:
 • návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • list vlastníctva
 • doklad o uhradení správneho poplatku
 • kópia z katastrálnej mapy
 • zoznam známych účastníkov územného konania
 • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu
Súbory na stiahnutie:
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia – doc.doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia – doc.doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny – doc.doc
 • Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia – doc.doc
 • Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 a upustenie od územného rozhodnutia – doc.doc
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere – doc.doc
 • Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby – doc.doc
Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:
 • žiadosť o stavebné povolenie
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie
Súbory na stiahnutie:
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – doc.doc
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia – doc.doc
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – doc.doc
Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
 • prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Súbory na stiahnutie:
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby – doc.doc
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – skúšobná prevádzka stavby – doc.doc
Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Potrebné doklady:
 • žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
Súbory na stiahnutie:
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením – doc.doc
Zmena v uživaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti – návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:
 • žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby (tlačivo)
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby
Súbory na stiahnutie:
 • Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby – doc.doc
 • Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby – doc.doc
Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:
 • žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo)
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby
Súbory na stiahnutie:
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby – doc.doc
Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

Nasledovné žiadosti vybavuje Obec Prochot:

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Za drobné stavby sa považujú:
 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice)
 • za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m (napr. sklady krmiva náradia alebo hnojiva, oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod., reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
Súbory na stiahnutie:
 • Ohlásenie drobnej stavby – doc.doc
 • Ohlásenie drobnej stavby – prípojky – doc.doc
Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:
 • ohlásenie stavebných úprav
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
 • jednoduchý technický opis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
Súbory na stiahnutie:
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – doc.doc
Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:
 • ohlásenie udržiavacích prác
 • jednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
Súbory na stiahnutie:
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – doc.doc
Poplatok:
 • Právnická osoba: 30,00 €
 • Fyzická osoba: 10,00 €

Úradné hodiny

Stavebný úrad v Žiari nad Hronom
Odbor územného plánu a stavebného poriadku

Pon : 7:30 – 15:30

Uto : NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Str : 7:30 – 15:30

Štv : NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Pia : NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Obecný úrad Prochot

Pon : 7:00 – 15:00

Uto : 7:00 – 15:00

Str : 7:00 – 15:00

Štv : 7:00 – 15:00

Pia : 7:00 – 15:00