Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

Najnovšie aktuality

05.03.2019

9. ROČNÍK BENEFIČNÉHO PLESU

Drahí priatelia 9. ročník BENEFIČNÉHO PLESU máme úspešne za sebou a preto nám dovoľte touto cestou poďakovať hlavne moderátorovi - Matej "Sajfa" Cifra, hosťom/účinkujúcim - Richard Rikkon a Mário Lopéz Dance Company, ktorí náš ples pozdvihli o niekoľko úrovní, vytvorili príjemnú, neopísateľnú atmosféru a veríme, že nezabudnuteľný zážitok BEZ NÁROKU NA HONORÁR. Veľká vďaka patrí organizátorom plesu, našej novej p. starostke Ing. Martine Rozenbergovej a spoločnosti UNIVERZA. Ďakujeme všetkým zamestnancom - opatrovateľkám, kuchárkam, čašníkom, baristovi, upratovačkám, údržbárovi, dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní. Naša vďaka patrí kapele - Midnight Spirits - Norbert Pompa a spol., ktorá nás sprevádzala počas celého večera/noci. Ďakujeme za malú "ochutnávku" z 9. ročníka BENEFIČNÉHO PLESU, kameramanovi Silvesterovi Šoucovi, ktorú si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=prmMOuJw9TU Na profesionálne fotky si musíme trošku počkať :) A zároveň chceme poďakovať Miroslavovi Mandincovi, ktorý náš Benefičný ples každý rok zachytí v úžasných farbách BEZ NÁROKU NA HONORÁR.

Detail

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získan z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v obci. ĎAKUJEME :)

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. ĎAKUJEME :)

Poradovník čakateľov

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Zoznamu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Vedenie zoznamu žiadateľov

  1. Zariadenie sociálnych služieb v Prochote vedie zoznam žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.
  2. Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie zo zoznamu žiadateľov upravuje proces prijímania a prepúšťania klienta do zariadenia sociálnych služieb.
  3. Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sú do zoznamu žiadateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto.
  4. Žiadosti sú do zoznamu žiadateľov zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.
  5. Zariadenie sociálnych služieb v Prochote predvoláva žiadateľov zo zoznamu žiadateľov na základe uvedených kritérií: 

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom ZSS Jesienka.

2. kritérium: poradie žiadateľa v zozname žiadateľov. Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do ZSS Jesienka Prochot doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti ZSS Jesienka umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, do akého druhu sociálnej starostlivosti sú zaradení . O prijatí do ZSS rozhoduje riaditeľ a sociálny pracovník zariadenia.

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z internetu, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budeme mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

0915 657 674          riaditeľka

045/6774 207         sociálna pracovníčka

V pracovných dňoch v dobe od 09:00 – 15:00 hod