Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

Najnovšie aktuality

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Cenník služieb

Cena je určená na jeden deň pobytu.

Cenník služieb poskytovaných v ZSS Jesienka
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prochot na rok 2018 od 01.01.2018
         
Prízemie        
Odborné činnosti v €      
I. stupeň  1,30 €      
II. stupeň 1,40 €      
III. stupeň 1,50 €      
IV. stupeň  1,60 €      
V. stupeň  1,70 €      
VI. stupeň 1,80 €      
         
Obslužné činnosti        
Ubytovanie plocha 1 klient sumár 0,31 €/m2
izba 4- posteľová č. 6 26,52 m2 6,63 7,31 2,34 €
izba 3- posteľová č.7 25,84 m2 8,61 9,29 2,97 €
wc k 3-posteľ. Izbám 4,76 m2 0,68    
izba 2- posteľová č.2,3,4,5 18,24 m2 9,12 12,67 4,05 €
wc v izbe 7,10 m2 3,55    
izba 1- posteľová č.1 12,6 m2 12,6 12,6 4,03 €
         
Upratovanie 0,50 €      
Pranie, žehlenie 0,50 €      
         
Strava        
Racionálna strava 6,20 €      
Dia s II. večerou 6,30 €      
Dia bez II. večere 6,20 €      
vypracovala: Mgr. Lucia Minková        
01.01.2018        
         
Cenník služieb poskytovaných v ZSS Jesienka
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prochot na rok 2018 od 01.01.2018
1. poschodie        
Odborné činnosti v €      
I. stupeň 1,30 €      
II. Stupeň 1,40 €      
III. Stupeň 1,50 €      
IV. stupeň 1,60 €      
V. stupeň 1,70 €      
VI. stupeň 1,80 €      
         
Obslužné činnosti        
Ubytovanie plocha 1 klient sumár 0,31 €/m2
izba 2- posteľová č.8 21,05 m2 10,53 12,42 3,97 €
izba 2- posteľová č. 9  21,05 m2 10,53 12,42 3,97 €
wc k 2-posteľ. izbám 7,54 m2 1,89    
izba 2- posteľová č.10  20,95 m2 10,48 12,22 3,91 €
izba 2- posteľová č. 11 21,81 m2 10,91 12,65 4,05 €
wc k 2 posteľ. izbám 6,97 m2 1,74    
izba 2- posteľová č.12 23,52 m2 11,76 14,35 4,59 €
izba č. 13 8,10 m2 8,10 8,10 2,59
         
Upratovanie 0,50 €      
Pranie, žehlenie 0,50 €      
         
Strava        
Racionálna strava 6,20 €      
Dia s II. večerou  6,30 €      
Dia bez II. večere 6,20 €      
vypracovala: Mgr. Lucia Minková        
01.01.2018        

 

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

  1. Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v ZSS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.
  2. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
  3. V prípade, že prijímateľovi sa zmení zdravotný stav je riaditeľ ZSS oprávnený dať podnet na príslušný orgán o prehodnotenie posudku o oprávnenosti odoberať poskytovanú službu.
  4. ZSS určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa §74 zákona o sociálnych službách a v súlade s aktuálne platným všeobecne záväzným nariadením obce Prochot, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, ak sa neustanovuje inak.