Projekt: Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO

0
49

Obec Prochot sa zapojila do projetku: Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO

Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu, čím sa zároveň podporí predchádzanie vzniku odpadov.

Miesto realizácie projektu: vybrané obce Mikroregiónu Hlinické Pohronie (Horná Ždaňa, Repište, Vyhne, Sklené Teplice, Močiar, Podhorie, Banský Studenec,Prochot, Prestavlky, Lehôtka pod Brehmi, Ladomerská Vieska, Dolná Ždaňa).

Cieľová skupina: všetci obyvatelia jednotlivých obcí (nakoľko spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové kategórie)

V rámci projektu je vyčlenená jedna aktivita – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.