Obsah

logo

Kontakt

Tel: 0915 657 674
Email: jesienka.prochot@gmail.com

           riaditeljesienka.prochot@gmail.com

O nás

Občianske združenie Jesienka je dobrovoľnou organizáciou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené za účelom podpory starostlivosti a práce so starými a postihnutými dospelými ľuďmi. Ide o apolitické združenie otvorené pre každého, kto sa chce podieľať na dosahovaní jeho cieľov. Združenie je založené na dobu neurčitú. Činnosť organizácie je nezisková, pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku.

Občianske združenie „Jesienka“ Prochot bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-33738 zo dňa 30.04.2009.

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktorú sú prístupné verejnosti na požiadanie u predsedu združenia v sídle občianskeho združenia.

Motto: Pomáhame všetkým, ktorí sú znevýhodnení.....

2% z dane

Občianske združenie Jesienka Prochot Vás prosí o darovanie 2% z daní.
Hlavným cieľom združenia je pomoc starým a hendikepovaným občanom v oblasti:
vzdelávania, poradenstva, pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života a uspokojovanie ich špecifických potrieb, organizovaním aktivít na podporu, zveľaďovanie a budovanie zariadenia.
Tlačivá na poukázanie 2% dane na stiahnutie v dokumentoch:

Poučenie 

Potvrdenie

Vyhlásenie

alebo na požiadanie v zariadení.

 

Prostriedky získané z vašich daní budú použité na evakuačné pomôcky pre klientov ZSS JESIENKA.

http://www.theracare.sk/bezpecnost-a-eva…/evakuacne-podlozky

Za Vašu pomoc Ďakujeme

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našich klientov, prispejte nám hoci i symbolickou sumou v hotovosti, alebo bezhotovostne na číslo účtu:

IBAN: SK26 0200 0000 0026 1300 2454 – VÚB banka a.s.

Potešíme sa i vecným darom. Ďakujeme.